Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Szkolne Koła Caritas


SZKOLNE KOŁA CARITAS
rejonu grudziądzkiego
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

 

Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz podejmowania przez nie dzieł miłosierdzia, Dyrektor Szkoły powołuje, a Caritas Diecezji Toruńskiej - zwana dalej Caritas, przyjmuje na wniosek Szkoły - Szkolne Koło Caritas jako organizację ściśle współpracującą z Caritas. Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem.

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1 Koło jest organizacją dziecięcą i młodzieżową, działającą na terenie Szkoły pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
 • § 2 Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej instytucji charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i konsultowana z Caritas.
 • § 3 W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, powołany przez Dyrektora Szkoły.
 • § 4 Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Kościelny Asystent wyznaczony przez Ks. Biskupa Ordynariusza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła.

 

Rozdział II CEL, ZADANIA, ŚRODKI

 • § 5 Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Są to w szczególności:
 • 1. coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;
 • 2. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 • 3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę
 • 4. zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 • 5. rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
 • 6. stała współpraca i włączanie się w akcje pomocowe prowadzone przez Caritas dla dzieci, osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;
 • 7. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.
 • § 6 Zadania, o których mowa w par. 5 Koło realizuje wykorzystując właściwe temu celowi środki i sposoby działania ustalając je z Dyrekcją Szkoły:
 • 1. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
 • 2. nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, itp.;
 • 3. imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, poetyckie, muzyczne, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.;
 • 4. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp. 
 • 5. wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.;
 • 6. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas;
 • 7. włączanie się w prace różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;
 • 8. biblioteczka literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteka itp.;
 • 9. oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE KOŁA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • § 7 Koło zrzesza dzieci i młodzież szkół, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci i młodzieży, która jednocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów.
 • § 8 Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 • § 9 Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo twórczego uczestniczenia w życiu i działalności Koła, zawsze jednak wraz z członkami Koła.
 • § 10 Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się.
 • § 11 Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się za poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów ze szkoły podstawowej i gimnazjum).
 • § 12 Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu święta Patronalnego Caritas - Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Caritas.
 • § 13 W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła.
 • § 14 Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie wystąpił przeciw wartościom, które są inspiracją działalności Koła.
 • § 15 Członkostwo w Kole ustaje lub może być zawieszone przez:
 • 1. ukończenie lub zmianę Szkoły;
 • 2. dobrowolne wystąpienie;
 • 3. skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii sądu koleżeńskiego;
 • 4. świadome naruszenie regulaminu.
 • § 16 Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych:
 • 1. członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
 • 2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.
 • § 17 Każdy członek Koła ma prawo:
 • 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • 2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
 • 3. poręczać za kandydatów na członków Koła;
 • 4. posiadać legitymację
 • 5. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań wykonywanych przez Koło.
 • § 18 Członkowie mają obowiązek:
 • 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami miłości bliźniego;
 • 2. dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego;
 • 3. dbać o dobre imię Szkoły i Koła;
 • 4. wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o Jego rozwój;
 • 5. wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
 • 6. uczestniczyć w zebraniach Koła.

 

Rozdział IV WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

 • § 19 Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły jako organowi zatwierdzającemu.
 • § 20 Dyrektor Caritas ma prawo wizytować Koło.
 • § 21 W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły - nad przestrzeganiem, którego czuwa Dyrektor Szkoły - oraz ściśle współpracuje z Caritas, która udzieliła swojej nazwy i znaku.
 • § 22 Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
 • 1. z urzędu z głosem decydującym opiekun Koła i Asystent Kościelny;
 • 2. z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele dzieci i młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
 • § 23 Do zadań Zarządu należy:
 • 1. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
 • 2. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;
 • 3. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
 • 4. ustalanie terminu zebrań Koła;
 • 5. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła oraz rozstrzyganie spraw spornych między członkami;
 • 6. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 • 7. stały kontakt z Dyrekcją Szkoły i Caritas w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
 • 8. proponowanie Caritas zmian w regulaminie Koła;
 • 9. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;
 • 10. przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.
 • § 24 Wewnątrz Koła są powoływane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze wzgl. na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

 

Rozdział V MAJĄTEK KOŁA

 • § 25 Majątek Koła stanowią środki finansowe pozyskane w wyniku własnej działalności.
 • § 26 Do obowiązków skarbnika należy:
 • 1. prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;
 • 2. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;
 • 3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada;
 • 4. składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.
 • § 27 Fundusze Koła:
 • 1. fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne na podstawie własnych inicjatyw są majątkiem Szkoły, winny być wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • 2. fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne na podstawie inicjatyw Caritas są majątkiem Caritas i należy je przesyłać na jej konto lub zadysponować według odrębnych ustaleń.

 

Rozdział VI ROZWIĄZANIE KOŁA

 • § 28 Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Zarządu Koła lub z innej ważnej przyczyny i informuje o tym fakcie Caritas.
 • § 29 Caritas może również wnioskować o rozwiązanie Koła, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i ma prawo odebrać przywilej korzystania z nazwy i znaku Caritas.
 • § 30 Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostaną do Caritas, a majątek  Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków, zawsze na cele charytatywne.

 

Rozdział VII PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

 • § 31 Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego - I niedziela po Wielkanocy.
 • § 32 Koło wybierze swojego Patrona spośród świętych i Błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia i ustanowi święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego świętego.
 • § 33 Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.
 • § 34 Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego równoramiennego krzyża, z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz literami białymi "Caritas", wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: "Szkolne Koło Caritas" w otoku.

 

Rozdział VIII PRZEPISY KOŃCOWE

 • § 35
 • 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole.
 • 2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Dyrekcję Szkoły i Caritas.

 

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz