Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

RODO


Szanowni Państwo,

 

jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 

1.         Administratorem Państwa danych osobowych jest: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, którą reprezentuje Dyrektor, a Lokalnym Administratorem przetwarzającym dane i wizerunek bezpośrednio jest: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, którą reprezentuje Dyrektor.

2.         Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): na wyżej wymieniony adres Administratora, telefonicznie: + 48 56 67 44 401, e-mail: iod.torun@caritas.pl oraz dane Lokalnego Inspektora Ochrony Danych (LIOD): na wyżej wymieniony adres Lokalnego Administratora, telefonicznie: 602 760 904, e-mail: grudziadz@caritas.pl.

 

3.         Dane Państwa przetwarzane będą przez upoważnione przez Administratora osoby,
w szczególności pracowników administracji, opiekunów, terapeutów, wychowawców, specjalistów (np. psycholog, pracownik socjalny itp.) Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO, a więc obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów z Państwem oraz na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia:

a.    działań w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy,

b.    działań w ramach Świetlic opiekuńczo-profilaktycznych,

c.    działań w ramach Bursy Szkolnej Caritas,

d.    działań wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

e.    działań programu żywnościowego PO PŻ,

f.     i innych działań statutowych (np. zbiórka żywności).

 

4.         Podanie danych jest obowiązkowe jeśli wynika to z przepisów prawa oraz w celu realizacji umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dodatkowych (np.: nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody przed udzieleniem wsparcia jest jednoznaczne z odstąpieniem udziału w usługach jeżeli nie występują inne przesłanki do przetwarzania danych.

5.         Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu upływu okresu obowiązujących u Administratora na przechowywanie danych, zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane.

W przypadku zawartych umów, przez okres ich obowiązywania oraz przez okres, w którym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

6.         W przypadku udzielonej zgody podane dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

7.         Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.         Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 531 03 00

9.         Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. Klauzula informacyjna - Grudziądzkie Centrum Caritas

2. Klauzula informacyjna - monitoring na terenie Grudziądzkiego Centrum Caritas

3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 
sty 3, 2024

 

Szanowni Państwo

 

„W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Grudziądzkim Centrum Caritas w Grudziądzu przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

Kontakt: Beata Wyczyńska-Hoppe tel. 692403905

lis 27, 2023
Podsumowanie działań w Listopadzie 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Listopad 2023 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci