Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


sty 9, 2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 9 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia.


 

I. Wprowadzono następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 206 bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Grudziądza i powiatu grudziądzkiego do 31.12.2020 roku.

 

2. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Projektem zostanie objętych 206 osób (126 kobiet i 80 mężczyzn).

 

3. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W ramach Projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania:

a) Ze wsparcia skorzysta 206 uczestników projektu;

b) Forma wsparcia podzielona zostanie na dwa etapy:

I. Identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy. Zostanie przeprowadzony test preferencji zawodowych (WKP) celem: diagnozy preferencji zawodowych w zakresie właściwości pracy;

II. Opracowany indywidualny plan działania (IPD) przygotowany przez doradcę zawodowego - obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy;

c) Planowane jest indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w ramach I i II etapu;

d) Wsparcie dostosowane dla osób niepełnosprawnych;

e) Na wniosek uczestnika projektu może zostać dokonany zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym i z powrotem;

f) Wsparcie realizowane w siedzibie Partnera.

 

4. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W ramach Projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe:

a) Ze wsparcia skorzysta 206 uczestników projektu;

b) Poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o metodę balansowania kompetencji opartą o rozszerzoną diagnozę klienta prowadzoną celem przeglądu i dokonanie analizy kompetencji potencjalnego pracownika oraz wsparcie go w rozwoju, tak aby mógł rozwinąć konkretne umiejętności zarówno zawodowe jak i społeczne i w efekcie wykorzystać je na rynku pracy.

c) Poradnictwo zawodowe polega na: pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania
bez zatrudnienia; pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia; pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji nt. instytucji, które mogą pomóc uczestników projektu w podjęciu zatrudnienia.

d) W projekcie zaplanowano dwa spotkania;

e) Na wniosek uczestnika projektu może zostać dokonany zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym i z powrotem;

f) Wsparcie realizowane w siedzibie Partnera.

 

5. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy:

a) Udzielanie wsparcia poprzedzone jest analizą możliwości udzielenia formy wsparcia oraz wynika bezpośrednio z uzasadnionych potrzeb uczestnika projektu. 

b) Warunkiem rozpoczęcia udziału w formie wsparcia przez uczestnika projektu jest zakończenie udziału w ustaleniu IPD oraz w poradnictwie zawodowym.

c)  Ze wsparcia skorzysta 57 uczestników projektu;

d) Wsparcie w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach RPO realizowane będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej.

e) Na wniosek uczestnika projektu może zostać dokonany zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;

f) Wsparcie realizowane na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego.

 

6. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Zatrudnienie subsydiowane:

a) Udzielanie wsparcia poprzedzone jest analizą możliwości udzielenia formy wsparcia oraz wynika z uzasadnionych potrzeb uczestnika projektu. 

b) Warunkiem rozpoczęcia udziału w formie wsparcia przez uczestnika projektu jest zakończenie udziału w ustaleniu IPD oraz w poradnictwie zawodowym.

c) Ze wsparcia skorzysta 91 uczestników projektu

d) Subsydiowane zatrudnienie jest formą pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie  pracowników zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

e) Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane będzie na podstawie rozporządzenia MIiR z  2.07.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej  w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020, wydanego na podst. art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej;

f) Na wniosek uczestnika projektu może zostać dokonany zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną;

g) Wsparcie będzie realizowane na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego.

 

7. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Staże zawodowe:

a) Udzielanie wsparcia poprzedzone jest analizą możliwości udzielenia formy wsparcia oraz wynika z uzasadnionych potrzeb uczestnika projektu;

b) Warunkiem rozpoczęcia udziału w stażu jest ukończenie przez uczestnika projektu wcześniejszych etapów zaplanowanego dla niego w projekcie wsparcia zgodnie z IPD;

c) Ze wsparcia skorzysta 58 uczestników projektu;

d) Wsparcie zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży;

e) Staż  odbywa się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu zawieranej przez Partnera z  organizatorem stażu, zostaje przygotowany program stażu, w oparciu o który prowadzone są zadania w ramach stażu pod opieką opiekuna stażu. Program stażu przygotowany jest przez Partnera we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażyście.

f)  Organizator stażu zapewni stażyście zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z oczekiwaniami;

g) Staż dopasowany jest do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu wynikających z IPD;

h) Okres stażu dopasowany jest do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu (minimum 3 miesiące, nie dłużej 6 miesięcy);

i) Miejsca odbywania stażu są dobierane adekwatnie do potrzeb uczestnika projektu i zgodnie z IPD, a pracodawcy wiarygodni oraz cieszący się dobrą opinią;

j) Na wniosek uczestnika projektu może zostać dokonany zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną;

k) Zaplanowano opiekunów stażu u pracodawcy. Opiekunowie mają za zadanie wprowadzenie stażysty w zakres obowiązków oraz zapoznanie z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji w której odbywa staż, a także monitorowanie realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udzielanie informacji zwrotnej stażyście na temat wyników i stopnia realizacji zadań.

l) Uczestnik projektu w trakcie odbywania stażu uzyskuje stypendium w kwocie wynikającej z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podstawą wypłaty stypendium jest decyzja administracyjna (w przypadku finansowania stypendium w ramach wkładu własnego Funduszu Pracy) lub umowa stażowa (w przypadku finansowania stypendium
w ramach kwoty dofinansowania projektu);

m) Z uczestnikiem projektu odbywającym staż finansowany w ramach kwoty dofinansowania projektu zawarta jest odrębna umowa stażowa. 

n) Staż realizowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

o) Wsparcie realizowane na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego.

 

8. W 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

W ramach Projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy:

a) Ze wsparcia skorzysta 58 uczestników projektu;

b) Pośrednictwo pracy dostosowane do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu;

c) Na pośrednictwo kierowane są osoby po stażu w przypadku braku podjęcia pracy, część osób, które po zakończeniu zatrudnienia subsydiowanego nie podejmie zatrudnienia w ramach zobowiązania pracodawcy – zaproponowanie co najmniej 5 ofert pracy i/lub konsultacje (indywidualne);

d) Celem jest osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla uczestnika projektu;

e) W ramach pośrednictwa oferowane są następujące formy wsparcia: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich uczestnikom projektu,  inicjowanie i organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których będą przestawiane oferty pracy, udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestnikom projektu;

f) W projekcie zaplanowane są na uczestnika projektu średnio trzy indywidualne spotkania;

g) Pośrednictwem pracy nie zostaną objęte osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy;

h) Wsparcie realizowane w siedzibie Partnera.

 

II. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2020 roku.

 

III. Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

IV. Tekst ujednolicony Regulaminu został opublikowany na stronach internetowych: www.grudziadz.caritas.pl, www.grudziadz.praca.gov.pl, w Biurze projektu – Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pok. nr 16 oraz w siedzibie Partnera – Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia - obowiązujący od 9 stycznia 2020 roku

sie 16, 2022

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie pn. "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ - Podprogram 2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą