Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Młodzi bierni na start


 

Tytuł projektu: „Młodzi bierni na start”

 

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 rok – 31.08.2021 rok

 

Realizator: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (osób z kategorii NEET), zamieszkujących
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tzn.
z wyłączeniem:

- osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);

- osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);

- matek przebywających w domach samotnej matki;

- osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu); 

- osób, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną.

 

Osoby z kategorii NEET muszą spełniać łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują (tj. są osobami biernymi zawodowo),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub naukę),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych).   

 

 

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 35 osób w wieku 18-29 lat z grupy NEET, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, biernych zawodowo, poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi i instrumenty rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji / kompetencji lub doświadczenia zawodowego do 31.08.2021 roku.

 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, imigrantów, reemigrantów) na poziomie co najmniej 42%,

- dla osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji (dla pozostałych osób nienależących do w/wym. grup) na poziomie co najmniej 57%.

 

Zadania w projekcie:

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

-  opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

- szkolenia zawodowe (indywidualne/grupowe),

- staże zawodowe,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,

- zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, staże, doposażone lub wyposażone stanowiska pracy,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Informacje o projekcie:

 

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

ul. Klasztorna 6

86-300 Grudziądz

pokój nr 16

e-mail: grudziadz@caritas.pl

 

Wartość projektu: 647.148,72 zł, w tym dofinansowanie z UE 545.416,94 zł

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Młodzi bierni na start

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. Młodzi bierni na start

 

 

Data aktualizacji danych: 14.06.2021 roku

 

AKTUALNOŚCI

 

cze 14, 2021

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 14 czerwca 2021 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi bierni na start”. Okres realizacji projektu wydłużono do 31.08.2021 roku.

kwi 22, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu informuje, iż prowadzi rekrutację na szkolenie w zakresie: Magazynier z obsługą wózka widłowego (dla 3 osób) w ramach projektu pn. Młodzi bierni na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
mar 16, 2021

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi bierni na start”. Okres realizacji projektu wydłużono do 30.06.2021 roku.

lut 19, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu informuje, iż prowadzi rekrutację na szkolenia w zakresie: Uprawnienia SEP do 1 kV (dla 4 osób), Pracownik biurowy (dla 2 osób z wykształceniem min. średnim) w ramach projektu pn. Młodzi bierni na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
sty 4, 2021

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 4 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi bierni na start”. Zmianie uległ również Formularz Zgłoszeniowy do projektu.

kwi 14, 2020

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zawieszeniem bezpośredniej obsługi klientów poprzez Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informujemy, iż od 9 kwietnia 2020 roku wprowadzono możliwość skorzystania z usług świadczonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy w zakresie pracy zdalnej.

kwi 6, 2020

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zawieszeniem bezpośredniej obsługi klientów poprzez Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informujemy, że od kwietnia 2020 roku do odwołania kompletne listy obecności uczestników projektu odbywających staż należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres grudziadz@caritas.pl

lis 4, 2019

W dniu 06.11.2019 roku o godz. 13:00 w pokoju nr 17 w siedzibie Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu, ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Młodzi bierni na start” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

wrz 25, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Jutyogłasza od dnia 25.09.2019 roku nabór do projektu pn. „Młodzi bierni na start” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz