Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty 10.05.2021 r., zawarło umowę z Gminą-miasto Grudziądz na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jak również Grudziądzkie Centrum Caritas prowadzi szereg działań rekrutacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. Nawiązano bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia, przeprowadzono rozmowy nt proponowanych form wsparcia. Na bieżąco osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularze rekrutacyjne, dokonywana jest diagnoza potrzeb uczestników.

Projekt „Rodzina w Centrum 3”  skierowany jest do (grupy docelowe):

-osób przebywających w pieczy zastępczej;

-osób opuszczających pieczę zastępczą;

-osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
(w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);

-osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

Ww. zajęcia aktywizacyjne odbywają się w siedzibie Grudziądzkiego Centrum Caritas, przy ul. Klasztornej 6 oraz budynku Bursy Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul. Chełmińskiej 97. 

Osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z ramienia Grudziądzkiego Centrum Caritas jest Pani Milena Block

Godziny urzędowania Centrum Wspierania Rodziny

CWR czynne zawsze od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

Działania projektowe będą realizowane w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 19 330 603,60 zł 

Dofinansowanie projektu z UE:  16 431 013,06 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

·Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
·19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
·4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
·Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • poprawę relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

RODZINA W CENTRUM 3

Skip to content