Tytuł projektu: „Z POWERem do pracy!!”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 1.2Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

Realizator: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 56 osób fizycznych, które pracują lub mieszkają, w tym uczą się na obszarze Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego w rozumieniu KC, w wieku  18-29 lat, w tym:

– 28 biernych zawodowo z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tzn. 

– osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat bierne zawodowo bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

 osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);

 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);

 osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);

 osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);

 matki przebywające w domach samotnej matki;

 osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);

 osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu); 

 osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);

– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych;

– 28 ubogich pracujacych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną.

Ubodzy pracujący – Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej8 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych – Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 56 osób w wieku 18 – 29 (36K, 20M) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi i instrumenty rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji/kompetencji lub doświadczenia zawodowego w okresie od 01.03.2020 do 31.10.2021. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez zastosowane formy wsparcia, którymi zostaną objęci uczestnicy Formy te zwiększą możliwość zatrudnienia uczestników

Zadania w projekcie:

– identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

–  opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

– kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

– zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,

– szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe),

– staże zawodowe,

– bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,

– zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, staże, doposażone lub wyposażone stanowiska pracy,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Informacje o projekcie:

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
ul. Klasztorna 6 
86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon : 517 773 082
e-mail: grudziadz@caritas.pl

Wartość projektu: 1.035.423,22 zł, w tym dofinansowanie z UE 

Szczegółowe informacje:

> Rekrutacja

> Doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

> Staże zawodowe

> Harmonogramy udzielania wsparcia

Skip to content